Lid worden van SV Aduard Gymnastiek

Aanmelding

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding via dit formulier. Dit formulier dient ondertekend te worden door het nieuwe lid, en indien hij of zij minderjarig is, mede door ouder of verzorger. Het aanmeldingsstrookje dient te worden ingeleverd bij de leid(st)er.
Het verenigingsjaar van de Sportvereniging Aduard loopt van 1 juli t / m 30 juni van het opvolgende jaar.
Het lidmaatschap wordt tenminste voor één jaar aangegaan en wordt, daarna zonder tegenbericht, automatisch per kwartaal verlengd.

Contributie

De contributie wordt indien nodig jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
De contributie kan in verband met het beperken van de kosten, uitsluitend via automatische incasso geschieden.
Met het zetten van uw handtekening machtigt u de penningmeester van de sportvereniging, tot wederopzegging, de verschuldigde contributie van uw bank- of girorekening af te laten schrijven.

BONDSCONTRIBUTIE

De verplichte Bondscontributie aan de K.N.G.U., in verband met verzekeringen, bedraagt momenteel voor volwassenen
€ 26,00 en jeugdleden tot en met 15 jaar € 22,00 per jaar. Het contributiejaar van de K.N.G.U. loopt van 1 januari tot en met 31 december. De bondscontributie wordt normaal éénmaal per jaar door de Sportvereniging Aduard separaat geïnd. Op verzoek kan dit ook per kwartaal worden geïnd.

OPZEGGEN

Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren, voor het einde van het lopende kwartaal.
Bij opzegging na het einde van het kwartaal zal het lidmaatschap eindigen per de laatste dag van het dan lopende kwartaal.

INSCHRIJVEN

Aanmeldingsformulieren kunnen worden aangevraagd bij de gymnastiekleiding of via het contact mailadres.