Lid worden van SV Aduard Volleybal

AANMELDING

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding via dit formulier. Dit formulier dient ondertekend te worden door het nieuwe lid en indien hij of zij minderjarig is mede door ouder of verzorger. Het aanmeldingsstrookje dient te worden ingeleverd bij:

B.M. Buist
Albert Coendersstraat 9
9831 PH Aduard
Of per mail naar: bobbuist@home.nl

CONTRIBUTIE

Het verenigingsjaar van de Sportvereniging Aduard loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bedraagt momenteel voor leden:

Jeugd t/m 15 jaar:  € 10,00 per maand
vanaf 16 jaar en volwassenen:  € 15,00 per maand
Passieve leden:   € 5,00 per maand
2x per week trainen:  € 60,00 per jaar

Leden die zowel lid zijn van volleybal als gymnastiek zijn een extra contributie verschuldigd. Deze contributie bedraagt de helft van de laagste contributie van volleybal of gymnastiek per maand. Dus bij dubbel sporten moet de hoogste contributie worden betaald plus de helft van de laagste contributie. Voor het voldoen van de contributie wordt u gevraagd tot wederopzegging een machtiging aan de penningmeester te verlenen om dit van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier verleent u de machtiging.

BONDSCONTRIBUTIE

De Bondscontributie van de Nevobo bedraagt op dit moment per jaar voor volwassenen € 45, voor jeugdleden 12 t/m 17 jaar € 30, en voor jeugdleden t/m 11 jaar € 25. De Bondscontributie wordt éénmaal per jaar door de Sportvereniging Aduard geïnd en afgedragen aan de Nevobo.

ADRESWIJZIGING

Bij verhuizing of anderszins dient het nieuwe adres te worden opgegeven aan de ledenadministratie van de afdeling volleybal:

B.M. Buist
Albert Coendersstraat 9
9831 PH Aduard
Of per mail naar: bobbuist@home.nl

OPZEGGING

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de onder punt 4 vermelde ledenadministratie. Voor leden die het lidmaatschap opzeggen geldt dat nog contributie is verschuldigd voor het kwartaal waarin de opzegging plaatsvindt. Bij het bedanken als lid in de loop van het verenigingsjaar wordt de volle som van de bondscontributie in rekening gebracht.

STATUTEN

Afdrukken van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Sportvereniging Aduard kunnen op aanvraag worden verkregen op bovenstaand adres.

INSCHRIJVEN

Download hier het inschrijfformulier